API

Versionshistorik


Version 1.3

Tillgängliga URLer:

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.xml
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.json

Nya objekt

Parking

Datamängd innehållande rastplatser och säkra lastbilsparkeringar

Nya eller uppdaterade fält

TrainMessage

Egenskap Typ Beskrivning
Header string Redaktörssatt rubrik för meddelandet, kan i vissa fall vara samma som ReasonCodeText
TrafficImpact.AffectedLocation[] string[] Påverkade stationer
TrafficImpact.FromLocation[] string[] Påverkad sträckas frånstation, för att avgöra om stationen är påverkad, se fältet AffectedLocation
TrafficImpact.ToLocation[] string[] Påverkad sträckas tillstation, för att avgöra om stationen är påverkad, se fältet AffectedLocation

TrainAnnouncement

Egenskap Typ Beskrivning
WebLinkName string Namn på trafikinfoägaren att använda i länkar


Version 1.2

Tillgängliga URLer:

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.2/data.xml
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.2/data.json

Nya objekt

FerryAnnouncement
FerryRoute

Förändringar i Situation


Situation

Egenskap Typ Beskrivning
Deviation[].WebLink string Länk till hemsida med mer information om meddelandet


Version 1.1

Tillgängliga URLer:

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.xml
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.json

Förändringar i TrainAnnouncement

Datamängden har utökats till att även innehålla ankomst och avgång på icke annonserade driftplatser.

Nya eller uppdaterade fält


TrainAnnouncement

Egenskap Typ Beskrivning
FromLocation[].LocationName string Namn på frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. FromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
FromLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
FromLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
NewEquipment int Anger i vilken ordning tåget nyutrustats. Om ingen nyutrustning skett kommer värdet vara noll
PlannedEstimatedTimeAtLocation dateTime Anger en planerad försening och dess giltighet anges med PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid-flaggan
PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid boolean Anger om PlaneradBeraknadTid är giltig. Kommer sättas till false när en operativ beräknad tidrapport, tidrapport eller slopningsrapport skapas
TechnicalTrainIdent string Tekniskt tågnummer
ToLocation[].LocationName string Tillstation för tåget. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
ToLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ToLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ViaFromLocation[].LocationName string Namn på via frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaFromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
ViaFromLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ViaFromLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ViaToLocation[].LocationName string Namn på vi. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
ViaToLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ViaToLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.

RoadCondition

Egenskap Typ Beskrivning
SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.

Situation

Egenskap Typ Beskrivning
Deviation[].MessageCodeValue string Meddelandekodsvärde, ex. "resurfacingWork"
Deviation[].MessageTypeValue string Meddelandetypsvärde, ex: "MaintenanceWorks"
Deviation[].SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.
Deviation[].VersionTime dateTime Aktuell versionstid för störningen


Meddelanden

Prenumerera på denna feed