Kom igång

Exempel på olika vanligt förekommande användningsfall.


På denna sida finns ett antal exempel på vanligt förekommande användningsfall och hur frågorna ser ut för dessa. Parametervärdet {AUTH} byts ut mot riktig nyckel.

Stationsmeddelanden
Visa meddelanden som påverkar en viss station.

Exemplet returnerar alla tågtrafikmeddelanden som påverkar en viss station (i exemplet Stockholm Centralstation 'Cst'). Svarsfälten är begränsade för att minska den returnerade datamängden.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="TrainMessage">
  <FILTER>
   <EQ name="AffectedLocation" value="Cst" />
  </FILTER>
  <INCLUDE>StartDateTime</INCLUDE>
  <INCLUDE>LastUpdateDateTime</INCLUDE>
  <INCLUDE>ExternalDescription</INCLUDE>
  <INCLUDE>ReasonCodeText</INCLUDE>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

TrainMessage

Egenskap Typ Beskrivning
ExternalDescription string Informationstext
LastUpdateDateTime dateTime Tidpunkt då meddelandet uppdaterades
ReasonCodeText string Meddelandets eventuella orsak
StartDateTime dateTime Meddelandets starttid

Alla stationer
Lista samtliga stationer i Sverige som används.

Denna fråga returnerar alla stationer med resandeutbyte i Sverige.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="TrainStation">
  <FILTER />
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

TrainStation

Egenskap Typ Beskrivning
Advertised boolean Anger om stationen annonseras i tidtabell
AdvertisedLocationName string Stationens namn
AdvertisedShortLocationName string Stationens namn i kort version
CountryCode string Beteckning för i vilket land stationen finns.
'DE' - Tyskland
'DK' - Danmark
'NO' - Norge
'SE' - Sverige
CountyNo[] int[]
Länsnummer
1 Stockholms län
2 DEPRECATED
Användes tidigare för Stockholms län
3 Uppsala län
4 Södermanlands län
5 Östergötlands län
6 Jönköpings län
7 Kronobergs län
8 Kalmar län
9 Gotlands län
10 Blekinge län
12 Skåne län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län
17 Värmlands län
18 Örebro län
19 Västmanlands län
20 Dalarnas län
21 Gävleborgs län
22 Västernorrlands län
23 Jämtlands län
24 Västerbottens län
25 Norrbottens län
Deleted boolean Anger att dataposten raderats
LocationInformationText string Upplysningsinformation för stationen, ex. "SL-tåg omfattas ej.", "Ring 033-172444 för trafikinformation"
LocationSignature string Stationens unika signatur, ex. "Cst"
ModifiedTime dateTime Tidpunkt då dataposten ändrades
PlatformLine[] string[] Plattformens spår
Prognosticated boolean Anger om stationen prognostiseras i tidtabell
Geometry.SWEREF99TM WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem SWEREF99TM
Geometry.WGS84 WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem WGS84

Ankomster och Avgångar från Station
Lista samtliga ankomster/avgångar från en station.

Exemplet nedan hämtar tidtabellsinformation (objecttype="TrainAnnouncement") gällande avgångar (ActivityType='Avgang') från Stockholms Central (LocationSignature="Cst"), resultatet är sorterat på avgångstiden (orderby="AdvertisedTimeAtLocation").

Vi har i frågan två olika tidsfönster, ett som rör normalfall och ett som hanterar specialfall. AdvertisedTimeAtLocation är den annonserade tiden. För normalfallet vill vi ha annonseringar med avgång inom 15 minuter och mindre än om 14 timmar. Specialfallet är förseningar, så utöver normalfallet vill vi även ha de avgångar som har planerade avgångar om mindre än 30 minuter (och när som helst bakåt i tiden) och att de har en beräknad (EstimatedTimeAtLocation) avgång större än för 15 minuter sedan. Detta specialfall ger oss alltså alla historiska avgångar men som har en beräknad avgång som ännu inte passerats. Anledningen till att tidsfönstren är 15 minuter bakåt i tiden är för att man ofta vill ha med dessa en liten stund efter avgång.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" orderby="AdvertisedTimeAtLocation">
  <FILTER>
   <AND>
    <EQ name="ActivityType" value="Avgang" />
    <EQ name="LocationSignature" value="Cst" />
    <OR>
     <AND>
      <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-00:15:00)" />
      <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(14:00:00)" />
     </AND>
     <AND>
      <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(00:30:00)" />
      <GT name="EstimatedTimeAtLocation" value="$dateadd(-00:15:00)" />
     </AND>
    </OR>
   </AND>
  </FILTER>
  <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE>
  <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE>
  <INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE>
  <INCLUDE>ToLocation</INCLUDE>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

TrainAnnouncement

Egenskap Typ Beskrivning
AdvertisedTimeAtLocation dateTime Tidtabellstid
AdvertisedTrainIdent string Annonserat tågnummer (tågnumret som står på biljetten)
TrackAtLocation string Spår

Tidtabellsinformation för ett tåg
Visa information om ett visst tåg baserat på tågnummer.

Exemplet visar all tidtabellsinformation för ett specifikt tåg (annonserat tågnummer 535). Sökningen sker på tågnummer vilket är det nummer som står på biljetten. Ingen övrig filtrering eller sortering görs och samtliga fält returneras.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="TrainAnnouncement">
  <FILTER>
   <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="535" />
  </FILTER>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

TrainAnnouncement

Egenskap Typ Beskrivning
ActivityId string Aktivitetens unika id
ActivityType string "Ankomst" eller "Avgang"
Advertised boolean Anger om ankomsten/avgången annonseras i tidtabell
AdvertisedTimeAtLocation dateTime Tidtabellstid
AdvertisedTrainIdent string Annonserat tågnummer (tågnumret som står på biljetten)
Booking[] string[] Bokningsinformation, ex: "Vagn 4 obokad."
Canceled boolean Anger om ankomsten/avgången är inställd
Deleted boolean Anger att dataposten raderats
Deviation[] string[] Eventuell avvikelse, ex: "Buss ersätter", "Spårändrat", "Kort tåg", "Ej servering" o.s.v.
EstimatedTimeAtLocation dateTime Tidpunkt för beräknad ankomst eller avgång
EstimatedTimeIsPreliminary boolean Anger om en beräknad tid är preliminär. Notera att om den beräknade tiden är preliminär så innebär det att den kan ändras både framåt och bakåt, ett tåg kan alltså t.ex avgå tidigare än beräknad tidpunkt om den också är markerad som preliminär.
InformationOwner string Namnet på trafikinformationsägaren
LocationSignature string Signatur för stationen
MobileWebLink string Url till trafikägarens mobila hemsida
ModifiedTime dateTime Tidpunkt då dataposten ändrades
NewEquipment int Anger i vilken ordning tåget nyutrustats. Om ingen nyutrustning skett kommer värdet vara noll
OtherInformation[] string[] Övrig annonseringsinformation, ex. "Trevlig resa!", "Bakre fordon går låst!", "Ingen påstigning"
PlannedEstimatedTimeAtLocation dateTime Anger en planerad försening och dess giltighet anges med PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid-flaggan
PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid boolean Anger om PlaneradBeraknadTid är giltig. Kommer sättas till false när en operativ beräknad tidrapport, tidrapport eller slopningsrapport skapas
ProductInformation[] string[] Beskrivning av tåget, ex. "Tågkompaniet", "SJ InterCity", "TiB/Tågkomp".
ScheduledDepartureDateTime dateTime Tågets annonserade avgångsdatum
Service[] string[] Lite extra utöver produktinformation, ex "Bistro", "Sov-och liggv"
TechnicalTrainIdent string Tekniskt tågnummer
TimeAtLocation dateTime När tåget har ankommit eller avgått
TrackAtLocation string Spår
TrainComposition[] string[] Tågsammansättning, ex: "Vagnsordning 7, 6, 5, 4, 2, 1"
TypeOfTraffic string Trafiktypen, ex. "Tåg", "Direktbuss", "Extrabuss", "Ersättningsbuss", "Taxi".
WebLink string Url till trafikägarens hemsida
WebLinkName string Namn på trafikinfoägaren att använda i länkar
FromLocation.LocationName string Namn på frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. FromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
FromLocation.Order int Vilken ordning stationer ska visas.
FromLocation.Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ToLocation.LocationName string Tillstation för tåget. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
ToLocation.Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ToLocation.Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ViaFromLocation.LocationName string Namn på via frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaFromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
ViaFromLocation.Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ViaFromLocation.Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ViaToLocation.LocationName string Namn på vi. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
ViaToLocation.Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ViaToLocation.Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.

Situationer med geo-sökning
Vägrelaterade händelser inom 1 mils radie från specificerad position.

I detta användningsfall vill vi hämta alla vägtrafikrelaterade händelser i närheten av Götaplatsen i centrala Göteborg. Frågan nedan hämtar situationsobjekt (objecttype="Situation") där händelsen också måste ha en avvikelse (Deviation) inom 10km radie från positionen, i detta fall Götaplatsen.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="Situation">
  <FILTER>
   <WITHIN name="Deviation.Geometry.SWEREF99TM" shape="center" value="320011 6398983" radius="10000" />
  </FILTER>
  <INCLUDE>Deviation.Header</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.IconId</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.Message</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.MessageCode</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.MessageType</INCLUDE>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

Situation

Egenskap Typ Beskrivning
Deviation.Header string Titel
Deviation.IconId string Ikonid
Deviation.Message string Meddelandetext
Deviation.MessageCode string Meddelandekod, ex. "Beläggningsarbete"
Deviation.MessageType string
Meddelandetyp, ex: "Vägarbete"
"Viktig trafikinformation"
"Färjor"
"Hinder"
"Olycka"
"Restriktion"
"Trafikmeddelande"
"Vägarbete"

Olyckor
Olyckor på väg.

Frågan nedan hämtar alla situationsobjekt (objecttype="Situation") med avvikelser som är av typen olycka.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="Situation">
  <FILTER>
   <EQ name="Deviation.MessageType" value="Olycka" />
  </FILTER>
  <INCLUDE>Deviation.Id</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.Header</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.IconId</INCLUDE>
  <INCLUDE>Deviation.Geometry.WGS84</INCLUDE>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

Situation

Egenskap Typ Beskrivning
Deviation.Header string Titel
Deviation.IconId string Ikonid
Deviation.Id string Datapostens id
Deviation.Geometry.WGS84 WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem WGS84

Viktiga händelser
Viktiga händelser

Frågan nedan hämtar situationsobjekt (objecttype="Situation") med viktiga händelse.

Filtret använder funktionen ELEMENTMATCH vilken säkerställer att samtliga operatorer är sanna för ett och samma element i arrayen Deviation (läs mer).

Någon av de fem olika fallen eftersöks:
1. Den orsakande händelsen är ett Trafikmeddelande eller en Olycka.
2. Inställda färjeavgångar.
3. En restriktion som säger att vägen är avstängd.
4. Vägarbeten med mycket står påverkan.
5. Övriga meddelandetyper (skiljt från Vägarbete) med stor påverkan eller större.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="Situation">
  <FILTER>
   <OR>
    <ELEMENTMATCH>
     <EQ name="Deviation.ManagedCause" value="true" />
     <IN name="Deviation.MessageType" value="Trafikmeddelande,Olycka" />
    </ELEMENTMATCH>
    <ELEMENTMATCH>
     <EQ name="Deviation.MessageType" value="Färjor" />
     <EQ name="Deviation.IconId" value="ferryServiceNotOperating" />
    </ELEMENTMATCH>
    <ELEMENTMATCH>
     <EQ name="Deviation.MessageType" value="Restriktion" />
     <EQ name="Deviation.MessageCode" value="Väg avstängd" />
    </ELEMENTMATCH>
    <ELEMENTMATCH>
     <EQ name="Deviation.MessageType" value="Vägarbete" />
     <EQ name="Deviation.SeverityCode" value="5" />
    </ELEMENTMATCH>
    <ELEMENTMATCH>
     <NE name="Deviation.MessageType" value="Vägarbete" />
     <GTE name="Deviation.SeverityCode" value="4" />
    </ELEMENTMATCH>
   </OR>
  </FILTER>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

Situation

Egenskap Typ Beskrivning
CountryCode string
Landsbeteckning
"DE" - Tyskland
"DK" - Danmark
"NO" - Norge
"SE" - Sverige
Deleted boolean Anger att dataposten raderats
Id string Datapostens id
ModifiedTime dateTime Tidpunkt då dataposten ändrades
PublicationTime dateTime Tidpunkt då dataposten publicerades
VersionTime dateTime Aktuell versionstid för situationen
Deviation.CountyNo[] int[]
Länsnummer
0 Alla län (kan förekomma för poster med Deviation.MessageType="Viktig trafikinformation" och meddelandet gäller då för hela Sverige)
1 Stockholms län
2 DEPRECATED
Användes tidigare för Stockholms län
3 Uppsala län
4 Södermanlands län
5 Östergötlands län
6 Jönköpings län
7 Kronobergs län
8 Kalmar län
9 Gotlands län
10 Blekinge län
12 Skåne län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län
17 Värmlands län
18 Örebro län
19 Västmanlands län
20 Dalarnas län
21 Gävleborgs län
22 Västernorrlands län
23 Jämtlands län
24 Västerbottens län
25 Norrbottens län
Deviation.CreationTime dateTime Tidpunkt då dataposten skapades
Deviation.Creator string Källa till datat
Deviation.EndTime dateTime Dataposten är giltig till och med
Deviation.Header string Titel
Deviation.IconId string Ikonid
Deviation.Id string Datapostens id
Deviation.JourneyReference string Färjeled
Deviation.LocationDescriptor string Beskrivning av position
Deviation.ManagedCause boolean Objektet är orsaken till situationen
Deviation.Message string Meddelandetext
Deviation.MessageCode string Meddelandekod, ex. "Beläggningsarbete"
Deviation.MessageCodeValue string Meddelandekodsvärde, ex. "resurfacingWork"
Deviation.MessageType string
Meddelandetyp, ex: "Vägarbete"
"Viktig trafikinformation"
"Färjor"
"Hinder"
"Olycka"
"Restriktion"
"Trafikmeddelande"
"Vägarbete"
Deviation.MessageTypeValue string Meddelandetypsvärde, ex: "MaintenanceWorks"
Deviation.NumberOfLanesRestricted int Antal påverkade körfält
Deviation.PositionalDescription string Påverkad del, ex. "vägren"
Deviation.RoadNumber string Vägnummer, ex. "Väg 73"
Deviation.RoadNumberNumeric int Vägnummer som nummeriskt värde, ex: 73
Deviation.SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.
Deviation.SeverityCode int Påverkansgrad, värden: 1, 2, 4, 5
Deviation.SeverityText string
Påverkan:
"Ingen påverkan"
"Liten påverkan"
"Stor påverkan"
"Mycket stor påverkan"
Deviation.StartTime dateTime Dataposten är giltig från och med
Deviation.TemporaryLimit string Tillfälliga begränsningar, ex. "bruttovikt 8 ton"
Deviation.TrafficRestrictionType string Trafikrestriktion, ex. "körfält blockerat"
Deviation.ValidUntilFurtherNotice boolean Dataposten gäller på obestämd framtid
Deviation.WebLink string Url till färjans hemsida
Deviation.VersionTime dateTime Aktuell versionstid för störningen
Deviation.Geometry.SWEREF99TM WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem SWEREF99TM
Deviation.Geometry.WGS84 WKT Geometrisk punkt i koordinatsystem WGS84
Deviation.Image.HasFullSizePhoto boolean Gäller för meddelandetyp 'Viktig trafikinformation': anger om det finns ett högupplöst foto
Deviation.Image.Url string Gäller för meddelandetyp 'Viktig trafikinformation': bildens URL
Deviation.Schedule.EndOfPeriod dateTime Objektet är aktivt till och med period
Deviation.Schedule.StartOfPeriod dateTime Objektet är aktivt från och med period
Deviation.Schedule.RecurringTimePeriodOfDay.End string Per dag återkommande aktiv till och med tidpunkt, ex: "16:00"
Deviation.Schedule.RecurringTimePeriodOfDay.Start string Per dag återkommande aktiv från och med tidpunkt, ex. "07:00"

Lufttemperatur
Senast uppmätta lufttemperatur vid Högakustenbron.

Frågan nedan hämtar senast uppmätta mätvärden från väderstationen vid Högakustenbron. Endast tidpunkten för mätningen samt lufttemperaturen returneras för att begränsa datamängden.

<REQUEST>
 <LOGIN authenticationkey="{AUTH}" />
 <QUERY objecttype="WeatherStation">
  <FILTER>
   <EQ name="Name" value="Högakustenbron Topp" />
  </FILTER>
  <INCLUDE>Measurement.Air.Temp</INCLUDE>
  <INCLUDE>Measurement.MeasureTime</INCLUDE>
 </QUERY>
</REQUEST>

Schema:

WeatherStation

Egenskap Typ Beskrivning
Measurement.MeasureTime dateTime Tidpunkt då mätvärdena uppdaterades
Measurement.Air.Temp float Lufttemperatur