API

Versionshistorik


Version 2.0

Tillgängliga URLer:

https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v2/data.xml
https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v2/data.json

Ny funktionalitet


 • Streaming
  • Konsumenter av APIet kan nu få förändrat data "pushat" till sig.
   Det går till så att klienten skickar in en fråga på vanligt vis. I svaret finns, förutom efterfrågat data, en dynamisk endpoint innehållande en dataström på vilken förändringar i datamängden, utifrån ställd fråga, pushas till klienten allt eftersom data förändras.
   Tekniken som används för den dynamiska endpointen är Server-Sent Events, SSE, som skickas över vanlig http.

 • Function
  • I APIet har införts ett funktionsbibliotek innehållande ett antal fördefinierade funktioner som kan vara användbart då man skall göra beräkningar på informationsobjekt i APIet.
   Läs mer här: Om frågan

  Nya datamängder

  Läs i detalj om de nya datamängderna här: Datamodell

  Väg - Trafikinformation


 • TrafficFlow – Trafikflöde i form av antal fordon och hastighet vid en given mätpunkt i större städer.
 • TravelTimeRoute – Aktuella och statistiska restider på bestämda rutter i större städer.
 • Väg - Beläggningsdata (fem olika datamängder)


 • PavementData – Vägbeläggningsdata kombinerat med vägdata.
 • RoadData – Vägdata kopplad till beläggningsdata vid en given mättidpunkt.
 • RoadGeometry – Väggeometrier kopplad till beläggningsdata vid en given mättidpunkt.
 • MeasurementData20 – Mätdata per 20 meter från vägytesmätning.
 • MeasurementData100 – Mätdata per 100 meter från vägytesmätning.

 • Förändrade datamängder

  TrainAnnouncement

  Schemaversion 1.4

 • Operator - string - Det järnvägsföretag som utför järnvägstrafik, alltså kör tåget, för en trafikorganisatör.
 • TechnicalDateTime - dateTime Teknisk tid
 • TimeAtLocationWithSeconds - dateTime När tåget har ankommit eller avgått, med sekunder
 • TrainOwner - string Ägaren av det aktuella tågläget

  TrainMessage

  Schemaversion 1.4

 • ExpectTrafficImpact - boolean - Händelse kommer förmodligen att påverka trafiken, men trafikpåverkan och prognostiserad sluttidpunkt för trafikpåverkan är ännu inte specificerad.
 • PrognosticatedEndDateTimeTrafficImpact - dateTime - Prognos för då händelsen inte längre väntas påverka trafiken

  Andra förändringar

  Allmänt

 • From version 2.0 stöds anrop endast via https – Http fungerar dock för äldre versioner.
 • From 2020-01-01 är endast API-version 2.0 och senare tillgängliga – Version 1.# fungerar tom 2019-12-31.
 • Det går nu att skilja på API-version och Schema-version – Schemaversion är numera obligatorisk i QUERY-elementet. API-version anges i url'en
 • Förändrat data

 • Nytt attribut, ChangeID – unikt löpnummer för alla dataposter. Används för deltahämtning. Mer info här
 • Frågan

 • Nytt obligatoriskt attribut på query-elementet, schemaversion, som anger objekttypens version
 • Hårdare validering av frågan – Felaktiga fält i frågan kommer returnera felmeddelanden.
 • Headern "Content-Type" är obligatorisk
 • Stöd för simple request – ingen CORS preflight. (Ytterligare information finns här)
 • Nya operatorer: Not, Near, Intersects
 • Operatorer med value ="" tillåts inte
 • Svaret

 • DateTime returneras med millisekunder
 • Json responsen serialiseras inte med @ som prefix för attribut - Isället används attr som prefix. Detta gäller om man angett id eller lastmodified i QUERY-elementet.
 • Stöd för funktioner
 • Buggfixar

 • Buggfix när man ställer fråga med $dateadd på ModifiedTime – Nu används korrekt tidsson (UTC).
 • Limit=0 returnerar nu inga dataposter

 • Version 1.3

  Tillgängliga URLer:

  https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.xml
  https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.3/data.json

  Nya objekt

  Parking

  Datamängd innehållande rastplatser och säkra lastbilsparkeringar

  Nya eller uppdaterade fält

  TrainMessage

  Egenskap Typ Beskrivning
  Header string Redaktörssatt rubrik för meddelandet, kan i vissa fall vara samma som ReasonCodeText
  TrafficImpact.AffectedLocation[] string[] Påverkade stationer
  TrafficImpact.FromLocation[] string[] Påverkad sträckas frånstation, för att avgöra om stationen är påverkad, se fältet AffectedLocation
  TrafficImpact.ToLocation[] string[] Påverkad sträckas tillstation, för att avgöra om stationen är påverkad, se fältet AffectedLocation

  TrainAnnouncement

  Egenskap Typ Beskrivning
  WebLinkName string Namn på trafikinfoägaren att använda i länkar


  Version 1.2

  Tillgängliga URLer:

  https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.2/data.xml
  https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.2/data.json

  Nya objekt

  FerryAnnouncement
  FerryRoute

  Förändringar i Situation


  Situation

  Egenskap Typ Beskrivning
  Deviation[].WebLink string Länk till hemsida med mer information om meddelandet


  Version 1.1

  Tillgängliga URLer:

  https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.xml
  https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.json

  Förändringar i TrainAnnouncement

  Datamängden har utökats till att även innehålla ankomst och avgång på icke annonserade driftplatser.

  Nya eller uppdaterade fält


  TrainAnnouncement

  Egenskap Typ Beskrivning
  FromLocation[].LocationName string Namn på frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. FromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
  FromLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
  FromLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
  NewEquipment int Anger i vilken ordning tåget nyutrustats. Om ingen nyutrustning skett kommer värdet vara noll
  PlannedEstimatedTimeAtLocation dateTime Anger en planerad försening och dess giltighet anges med PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid-flaggan
  PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid boolean Anger om PlaneradBeraknadTid är giltig. Kommer sättas till false när en operativ beräknad tidrapport, tidrapport eller slopningsrapport skapas
  TechnicalTrainIdent string Tekniskt tågnummer
  ToLocation[].LocationName string Tillstation för tåget. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
  ToLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
  ToLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
  ViaFromLocation[].LocationName string Namn på via frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaFromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
  ViaFromLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
  ViaFromLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
  ViaToLocation[].LocationName string Namn på vi. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
  ViaToLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
  ViaToLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.

  RoadCondition

  Egenskap Typ Beskrivning
  SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.

  Situation

  Egenskap Typ Beskrivning
  Deviation[].MessageCodeValue string Meddelandekodsvärde, ex. "resurfacingWork"
  Deviation[].MessageTypeValue string Meddelandetypsvärde, ex: "MaintenanceWorks"
  Deviation[].SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.
  Deviation[].VersionTime dateTime Aktuell versionstid för störningen


  Meddelanden

  Prenumerera på denna feed